معنی کلمه زاذان فرخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زاذان فرخ . [ ف َرْ رُ ] (اِخ ) یکی از بزرگان ایران به هنگام انقراض دولت ساسانی بود و با دستیاری پوس فرخ و دو برادرش ، قیام ایرانیان را علیه شهروراز، سردار معروف ایرانی ، رهبری کرد. شهروراز که بقصد سلطنت ، با قیصر هرقل ساخته واردشیر پادشاه خردسال ایران را بقتل رسانیده بود سرانجام بدست ایشان بقتل رسید. (ایران در زمان ساسانیان ص 521). طبری آرد: دو برادر از نگهبانان خاص برای قتل شهربراز [ فرخان ] هم پیمان شدند و زاذان فرخ بن شهریاران و بسیاری از بزرگان ایشان را در انجام نقشه ٔ خویش یاری کردند. (تاریخ طبری چ دخویه ج 2 ص 1063).