معنی کلمه ثجم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثجم . [ ث َ ] (ع مص ) زود باریدن و دوام گرفتن باران .

زود بازداشتن از چیزی .