معنی کلمه ژرار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرار. [ ژِ ] (اِخ ) (لوبین ئورو) نام یکی از قدیسین مسیحی . مولد بسال 1040 ووفات در حدود سال 1121 م . ذکران وی نهم ژوئن است .