معنی کلمه عرضه دادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عرضه دادن . [ ع َ ض َ / ض ِ دَ ] (مص مرکب ) به معرض گذاشتن . ارائه دادن . عرض کردن . عرضه کردن : گنجها بر دل خاقانی اگر عرضه دهند نه فلک ده یک آن چیز بود کو بدهد. خاقانی . هر روز مهر پیلبانان جمله پیلان بر وی عرضه دادی . (سندبادنامه ص 56). خلق جزای هر عمل بر در کبریای تو عرضه همی دهند و ما قصه ٔ بی وفائیت . سعدی .