معنی کلمه طهماسبقلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طهماسبقلی . [ طَ ق ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان ییلاق بخش قروه ٔ شهرستان سنندج در 30 هزارگزی باختر قروه کنارشوسه ٔ قروه به سنندج . جلگه و سردسیر با 255 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و توتون و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری است . دبستان و یک قهوه خانه در کنار شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).