معنی کلمه طهماسبقلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طهماسبقلی . [ طَ ق ُ ] (اِخ ) (طهماسبقلی افشار) لقب نادرشاه افشار است . رجوع به نادر شود.