معنی کلمه ابتل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابتل . [ ] (هندی ، اِ) بهندی فرنجمشک است . (تحفه ).