معنی کلمه ظلیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلیم . [ ظَ ] (اِخ ) وادیی است در نجد : من دیار کأنهن رسوم لسلیمی برامة فتریم اقفر الخِب ُّ من منازل اسما - ءَ فجنبا مقلص فظلیم . ابودؤاد الایادی (از معجم البلدان ).