معنی کلمه صاحب گیسویی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاحب گیسویی . [ ح ِ ] (حامص مرکب ) سیادت . علوی بودن : گر کند با تو کسی دعوی به صاحب گیسویی گیسو از شرمت فروریزد پدید آید کلی . سوزنی .