معنی کلمه راددست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راددست . [ دْ دَ ] (ص مرکب ) دارای دستی بخشنده . که با دست راد است . بخشنده . گشاده دست : ردی دانش آرای یزدان پرست زمین حلم و دریادل و راددست . اسدی .