معنی کلمه اشغانوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اشغانوس . [ اَ ] (اِخ ) محرف اسفیانوس است و اسفیانوس مصحف وسپاسیان است . و وسپاسیان پدر تیتوس (ططوس ) پادشاه روم بود. رجوع به اسفاسیانوس و تاریخ ایران باستان ج 3 ص 2547 و 2551 شود.