معنی کلمه گشایش یافتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گشایش یافتن . [ گ ُ ی ِ ت َ ] (مص مرکب ) وسعت یافتن .

روزی وسیع و فراخ حاصل کردن .

رها گردیدن .