معنی کلمه زرنیخ سفید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرنیخ سفید. [ زَ / زِ خ ِ س َ / س ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح اکسیریان ) سم الفار است و آن را تراب الهالک و به پارسی مرگ موش گویند. (آنندراج ) (انجمن آرا). رجوع به زرنیخ و دیگر ترکیبهای آن شود.