معنی کلمه اشرف مازندرانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اشرف مازندرانی . [ اَ رَ ف ِ زَ دَ ] (اِخ ) رجوع به اشرف ملا محمدسعید شود.