معنی کلمه واح الثانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واح الثانی . [ حُث ْ ثا ] (اِخ ) دومین ناحیه از واحات سه گانه ٔ مصر است که پس از واح الاول قرار داردو از حیث عمران و آبادی نازلتر از واح الاول است و پس از آن کوهی واقع شده که در آن سوی آن واح الثالث قرار دارد. رجوع به واحات و واح الاول و واح الثالث شود.