معنی کلمه ذات لوث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات لوث .[ ت ُ ل َ ] (اِخ ) موضعی است . راعی راست : و اظعان طلبت بذات لوث یزید رسیمها سرعاً و لینا انخن جِمالهن بذات غسل سراةالیوم یمهدن الکدونا.