معنی کلمه صقعرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صقعرة. [ ص َ ع َ رَ ](ع مص ) بانگ کردن تو در گوش دیگری . (منتهی الارب ).