معنی کلمه اشتروان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اشتروان . [ اُ ت ُرْ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) اشتربان . شتربان . ساربان . رجوع به اشتربان شود.