معنی کلمه گشاده روزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گشاده روزی .[ گ ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) خوش روزی . پر رزق و روزی .