معنی کلمه ظلیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلیم . [ ظَ ] (ع ص ) مظلوم . ستمدیده .