معنی کلمه اشتار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اشتار. [ اِ ] (ع مص ) برگشته پلک گردانیدن چشم را. (منتهی الارب ). پلک چشم واگردانیدن . (تاج المصادر بیهقی ).