معنی کلمه ختوانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ختوانه . [ خ َ ن َ / ن ِ ] (اِ) جامه و لباس پشمینه ٔ درویشان و فقیران باشد. (از برهان قاطع). صاحب انجمن آرای ناصری همین معنای برهان را نقل میکند و میگوید ولی ما این لغت را در فرهنگ ها نیافتیم .