معنی کلمه سپهرار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سپهرار. [ س ِ پ ِ ] (اِ) کره ٔ آتش و آن بالای کره ٔ هواست و کره ٔ اثیر همان است . (برهان ) (آنندراج ). آسمان دنیا. (ناظم الاطباء). برساخته ٔ فرقه ٔ آذرکیوان . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رجوع به فرهنگ دساتیر شود.