معنی کلمه ختنه گاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ختنه گاه . [ خ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) آنجای از شرمگاه که از آنجا برند. آن قسمت از پوست شرم کودک که در ختان برند. غلفه . حشفه . (از یادداشتهای مؤلف ) ختنه جای .