معنی کلمه طهات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طهات . [ طُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طاهی ، بمعنی گوشت پز. بریان ساز. نان پز. پزنده ٔ هر نوع خوردنی . (آنندراج ).