معنی کلمه اسیرگره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسیرگره . [ اَ گ َرْه ْ ] (اِخ ) موضعی در برهان پور هندوستان که بقول تذکره ٔ خزانه ٔ عامره شاه نعمان پسر خواجه حافظ شیرازی بدان جا مدفون گردید. (از سعدی تا جامی براون ترجمه ٔ حکمت ص 314).