معنی کلمه جدول بندی کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جدول بندی کردن . [ ج َدْ وَ ب َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) نهر کندن ، جوی خرد ساختن . چنانکه گویند: باغ یا خیابان را جدول بندی میکنند.

شبکه کشیدن با خطوط در کتاب و امثال آن .