معنی کلمه سپه پهلوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سپه پهلوان . [ س ِ پ َه ْ پ َ ل َ ] (اِ مرکب ) پهلوان سپاه . فرمانده . سپهسالار : سپه پهلوان بود با شاه جم بخم اندرون شاد و خرم بهم . فردوسی (از فرهنگ اسدی ). سران ملک سمرقند را چو تن را جان جمال داده سپه پهلوان ترکستان . سوزنی .