معنی کلمه صفیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفیری . [ ص َ ] (ص نسبی ) (حروف ...) رجوع به صفیره شود.