معنی کلمه حجر اناغاطس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجر اناغاطس . [ ح َ ج َ رِ طِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به حجراناخاطس شود.