معنی کلمه ذات فرق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات فرق . [ ت ُ ف َ / ف ِ ] وذات فرقین . (اِخ ) موضعی است بنی سلیم را. (المرصع).