معنی کلمه اسوانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسوانی . [ اَس ْ ] (ص نسبی ) منسوب به اسوان ، شهری بصعید مصر. (سمعانی ). رجوع به اسوان شود.