معنی کلمه طنفش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طنفش . [ طَ ف َ] (ع ص ) مرد سست و ناتوان . طنفشی ّ. (منتهی الارب ).