معنی کلمه فرمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرمة. [ ف َ م َ ] (ع اِ) دوائی است که زنان بدان شرم خود را تنگ کنند. (منتهی الارب ). رجوع به فرم شود.