معنی کلمه چفته بالا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چفته بالا. [ چ َ ت َ / ت ِ ] (ص مرکب ) خمیده قد. کوژپشت . آنکه قامتی خمیده دارد. چفته پشت . چفته پیکر. چفته شکل : چفته بالا و خسته رخسارند کوفته مغز و سوخته جانند. مسعودسعد. رجوع به چفته و چفته پشت و چفته پیکر و چفته شکل شود.