معنی کلمه اسهال دموی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسهال دموی . [ اِ ل ِ دَ م َ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به اسهال خونی شود.