معنی کلمه ثجة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثجة. [ ث َج ْ ج َ ] (ع اِ) مرغزاری که در آن استخرها و آبگیرها باشد. ج ، ثجات .