معنی کلمه فرماوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرماوی . [ ف َ رَ وی ی ] (ص نسبی ) منسوب به فرما که بلده ای است در مصر. (سمعانی ). و نیز «فرمی » نسبت بدین شهر است . (از سمعانی ) (از معجم البلدان ).