معنی کلمه قذاءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قذاءة. [ ق َ ءَ ] (ع اِ) خاشاک که در چشم افتد. ج ، قذاء. جج ، اقذاء.