معنی کلمه طنزة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طنزة. [ طَ زَ ] (اِخ ) نام شهرکی است به جزیره ٔ ابن عمر و ابراهیم طنزی شاعر از آنجاست . نام شهری است بجزیره ٔ ابن عمر از دیاربکر. (معجم البلدان ). نام قریه ای به دیاربکر. نام دهی است . (منتهی الارب ).