معنی کلمه باژگونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باژگونی . (حامص مرکب ) انعکاس . انقلاب . قلب .