معنی کلمه رحاله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رحاله . [ رَح ْ حا ل َ ] (ع ص ) جهان پیما. جهان گرد. جهان نورد. گیتی نورد. (یادداشت مؤلف ).