معنی کلمه گسسته لگام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گسسته لگام . [ گ ُس َس ْ ت َ / ت ِ ل ِ ] (ص مرکب ) گسسته لجام : گسسته لگام و نگونسارزین فروبرده لفج و برآورده کین . فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 4 ص 1092). چمان و چران چون پلنگان به کام نگون کرده زین و گسسته لگام . فردوسی . رجوع به گسسته عنان و گسسته لجام و گسسته مهار شود.