معنی کلمه پس رس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پس رس . [ پ َ رَ ] (نف مرکب ) آنچه از میوه که دیررسد. میوه ای که دیر بدست آید (مقابل پیش رس ).