معنی کلمه ذات غداة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات غداة. [ ت َ غ َ تِن ْ ] (ع ق مرکب ) صبحگاهی . بامدادی . به بامدادی . دربامدادی .