معنی کلمه اسماعیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسماعیل . [ اِ ] (اِخ ) منصور. رجوع به منصور، ابوطاهر، اسماعیل شود.