معنی کلمه اسماعیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسماعیل . [ اِ ] (اِخ ) معزالدین . رجوع بمعزالدین اسماعیل شود.