معنی کلمه اسماعیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسماعیل . [ اِ ] (اِخ ) محمدبن مهاجربن عبید. رجوع به اسماعیل بن ابی خالد شود.