معنی کلمه صفی میرزا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفی میرزا. [ص َ ] (اِخ ) یکی از پسران شاه عباس اول است که به سال 1020 بفرمان پدر بقتل رسید. (قاموس الاعلام ترکی ).