معنی کلمه دحرجة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دحرجة. [ دَ رَ ج َ ] (ع مص ) گرد گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب ). غلطانیدن . (غیاث ). درگردانیدن . (زوزنی ). گردانیدن . (غیاث ). دحراج .

غلطیدن . غل خوردن .